top of page
  • Writer's pictureBYU

Make Thai Sentences | กรุงเทพมหานคร (grung tâyp má-hăa ná-kon) Bangkok

Hello from grung tâyp! How have you been up to? Today I would love to introduce you how to say “Bangkok” correctly in Thai language and explain the actual meaning of grung tâyp. We will then practice by reading some short examples and sing Bangkok’s song together. Enjoy learning!

- P H R A S E S -

กรุงเทพมหานคร

grung tâyp má-hăa ná-kon

Bangkok Metropolis


กรุงเทพฯ

grung tâyp

Bangkok


ฉันจะไปกรุงเทพฯ

chăn jà bpai grung tâyp

I will go to Bangkok.


ตลาดเจเจอยู่ที่กรุงเทพฯ

dtà-làat jay jay yòo têe grung tâyp

JJ market is in Bangkok.


Song: กรุงเทพมหานคร Bangkok’s Song

Artist: อัสนี & วสันต์ Assanee & Wasun

กรุงเทพมหานคร

grung tâyp má-hăa ná-kon


อมรรัตนโกสินทร์

àmon rát-dtà-ná-goh-sĭn


มหินทรายุธยา มหาดิลก

má-hìn taraa yút yaa má-hăa dì-lòk


ภพนพรัตนราชธานีบูรีรมย์

póp nóp rát râat-chá-taa-nee boo-ree-rom


อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน

ù-dom râat ní-wâyt-má-hăa sà-tăan


อมรพิมานอวตารสถิต

àmon pí-maan à-wá-dtaan sà-tìt


สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์

sàk-gà tát dtì yá wít-sà-nú gam bprà-sìt

 

15 Days Learn to Build Thai Sentences Challenge

Join my language challenge for free click! ▹ https://www.byu99.com/challenges

Comentarios


bottom of page