top of page
  • Writer's pictureBYU

Morning Ritual of Giving Alms to Monks (Learn Thai Words about “ตักบาตร dtàk bàat”)

Updated: Dec 29, 2022

Good morning! Today, I will take everyone to offer food to the monks together along the Bangkok Noi Canal. As it's almost the New Year, I want to make merit with my family. Both Thai and English subtitles are available. Happy New Year!

C O N T E N T

00:00 Advanced Thai Listening Practice

01:25 Learn Thai Words about “ตักบาตร dtàk bàat”


Thai Transcript

อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคน ครูบิวนะคะ วันนี้ครูจะพาทุกคนไปตักบาตรเช้าริมคลองบางกอกน้อยกันค่ะ ช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่สากล ครูจึงอยากไปทำบุญกับครอบครัว


à-run sà-wàt kâ túk kon kroo biw ná ká wan née kroo jà paa túk kon bpai dtàk bàat cháo rim klong baang gòk nói gan kâ chûuang née glâi têt-sà-gaan bpee mài săa-gon kroo jeung yàak bpai tam bun gàp krôp kruua


การตักบาตรคือการถวายอาหารแด่พระภิกษุสามเณร โดยพระภิกษุสามเณรจะออกบิณฑบาตรทุกเช้าประมาณตี 5 ถึง 7 โมงเช้า ชาวบ้านจะจัดเตรียมอาหารไปรอพระที่หน้าบ้าน ในตลาด หรือริมฝั่งคลอง


gaan dtàk bàat keu gaan tà-wăai aa-hăan dàe prá pík-sù săam-má-nen doi prá pík-sù săam-má-nen jà òk bì-ná-tá-bàat túk cháo bprà-maan dtee hâa tĕung jèt mohng cháo chaao bâan jà jàt dtriiam aa-hăan bpai ror prá têe nâa bâan nai dtà-làat rĕu rim fàng klong


วิธีปฏิบัติในการตักบาตร wí-tee bpà-dtì-bàt nai gaan dtàk bàat

1 ก่อนที่จะตักบาตร ควรเตรียมอาหาร ถอดรองเท้า และอธิษฐาน

nèung gòn têe jà dtàk bàat · kuuan dtriiam aa-hăan · tòt rong táo láe à-tít-tăan


2 ขณะที่ตักบาตรควรอยู่ในอาการสำรวม ผู้หญิงไม่สามารถแตะบาตรและควรจะนั่งห่างจากพระภิกษุประมาณ 2 ศอก

sŏng kà-nà têe dtàk bàat kuuan yòo nai aa-gaan săm-ruuam · pôo yĭng mâi săa-mâat dtàe bàat láe kuuan jà nâng hàang jàak prá pík-sù bprà-maan sŏng sòk


3 เมื่อตักบาตรเสร็จแล้ว ควรแสดงความเคารพด้วยการไหว้

săam mêuua dtàk bàat sèt láew · kuuan sà-daeng kwaam kao-róp dûuay gaan wâai


การกรวดน้ำ หมายถึง การอุทิศส่วนกุศลเพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ หรือผู้ที่เป็นที่รักซึ่งได้ล่วงลับไปแล้วโดยมักจะทำหลังการใส่บาตร

gaan grùuat náam măai tĕung gaan ù-tít sùuan gù-sŏn pêuua sà-daeng kwaam gà-dtan-yoo dtòr pôo mee prá kun rĕu pôo têe bpen têe rák sêung dâai lûuang láp bpai láew doi mák jà tam lăng gaan sài bàat


7 VIDEO & AUDIO COURSES + 6 EBOOKS + 1 FLASH CARD

Start your Thai language learning journey by this Thai language starter pack.

❤️ Want to learn more! Start here! ▸ https://www.byu99.com/thaicoursebundle

Comments


bottom of page